สายด่วนประกันสังคม โทร 1506

สายด่วนประกันสังคม 1506 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม รับร้องเรียนปัญหารักษาพยาบาล กระทรวงแรงงาน สายด่วน 1506 ประสานความช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับบริการต่ำกว่ามาตรฐานจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมนั้น ดูต่อ […]

Read More